Skip Navigation Links

חוקי המס במדינת ישראל  הקנו זכויות והטבות  מס משמעותיות לתושבים חוזרים. החוק מבחין בין הטבות המס הניתנות  לתושב חוזר , לבין תושב חוזר ותיק  ועולה חדש.

תושב חוזר הוא מי ששהה בחו"ל מעל שש שנים, ואילו תושב חוזר ותיק הוא מי ששהה בחו"ל לפחות 10 שנים. תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס גדולות יותר מתושב חוזר.

עולה חדש הוא מי שנעשה תושב ישראל ראשונה והטבות המס שלו הן מורחבות כמו של תושב חוזר ותיק.

במסגרת הטבות שנות השישים למדינה  תושב חוזר  שחזר לארץ לפני ה-31 לדצמבר 2008 ייחשב גם הוא תושב חוזר ובלבד ששהה בחו"ל למעלה משלוש שנים, ולא שש שנים  על פי החוק  הרגיל.

במסגרת הטבות שנות השישים למדינה ניתנו הקלות גם למעמד "תושב חוזר ותיק", תושב שחזר לארץ לאחר ה1 לינואר 2007 אך לפני  ה 31 לדצמבר 2009 ייחשב גם הוא תושב חוזר ותיק ובלבד ששהה בחו"ל למעלה מחמש שנים ולא עשר שנים על פי החוק  הרגיל.
לפירוט הטבות המס בהתאם לסעיף 14 לפקודת המס ולסעיפים אחרים, ראה לשוניות נוספות באתר.

 :כתובתינו
רחוב האחים בזרנו 7
רמת גן
Address:                                 
7th Hahachim Bejerano St., P.O.B 3677, Ramat-Gan
                  
  Israel                                    
:לפרטים חייג
054-4758000                                   
E-Mail :ronen@ronenbarak.com                            Fax: 03-6129130 Tel: 03-6130140