Skip Navigation Links

*הטבות מס לתושב חוזר:

-זכאות לפטור ממס על הכנסות הבאות שאינן הכנסות מעסק:

  קצבת תמלוגים, דמי שכירות, ריבית ודיבידנד למשך 5 שנים.

-יש לשים לב, כי אין פטור ממס על הכנסות שוטפות שאינן מוזכרות לעיל, כגון: משכורות.

-פטור ממס על רווחי הון על נכסים מחוץ לישראל שנרכשו בעודו תושב חוץ, הפטור הוא

  מוחלט ל-10 שנים ואחר כך יינתן פטור יחסי לפי תקופת ההחזקה בנכס.

-פטור ממס בתנאים מסוימים על נאמנות שיוצריה עונים על הגדרות תושב חוזר.

* סוגיות  הדורשות תשומת לב

-תקופת השהיה בחול  וניתוק התושבות לעיתים היא גבולית וניתנת למשא ומתן - יש לעיתים

   לשקול יעוץ  או חוות דעת או לחליפין  סיוע בקבלת היתר מקדמי "רולינג" מרשויות המס.

  למימוש זכויות כתושב חוזר.

-החזקת תיק השקעות  בחול שרווחיו פטורים ממס  עלולה להיות מחויבת במס לאחר ביצוע 

   פעולות בחשבון  ומכירת תיק השקעות המקורי בתנאים מסוימים ועל כן יש לבצע  את

   ניהול ההשקעות בתבונה מיסויות על מנת שלא לפגוע בפטור.

-על המחזיק חברה  בחו"ל לשקול ביצוע דיבידנד בתקופת הפטור ממס.

-ניתן לקבל לעיתים פטור ממס רטרואקטיבי למי שכבר דיווח ושילם מס בישראל

  בשנים קודמות. 

 :כתובתינו
רחוב האחים בזרנו 7
רמת גן
Address:                                 
7th Hahachim Bejerano St., P.O.B 3677, Ramat-Gan
                  
  Israel                                    
:לפרטים חייג
054-4758000                                   
E-Mail :ronen@ronenbarak.com                            Fax: 03-6129130 Tel: 03-6130140