Skip Navigation Links

ההטבות לתושב חוזר ותיק  ולעולה חדש  (להלן - "הנהנים ") מפורטות להלן :

- פטור ממס על כל הכנסה שאינה הונית שהופקה או שהוצמחה מחוץ לישראל שמקורה מחוץ לישראל למשך 10 שנים.

-פטור ממס על רווחי הון על נכסים מחוץ לישראל  הפטור הוא מוחלט ל-10 שנים ואחר כך יינתן פטור יחסי לפי תקופת ההחזקה בנכס.

-פטור ממס בישראל על רווחי חברות מנוהלות על ידי ה"נהנים".

-פטור ממס בתנאים מסוימים על נאמנויות  שיוצריהם "נהנים".

-שנת התאקלמות תינתן למי שירצה  לא להיות תושב ישראל לצרכי מס תוך שמירת הזכויות לפטור ממס כאמור לעיל זאת על פי הודעה מיוחדת.

*סוגיות  הדורשות תשומת לב

-תקופת השהיה בחו"ל וניתוק התושבות לעיתים היא גבולית וניתנת למשא ומתן  - יש לשקול יעוץ, חוות דעת או לחליפין סיוע בקבלת היתר מקדמי "רולינג" מרשויות המס.

-החזקת תיק השקעות בחו"ל שרווחיו פטורים ממס  עלולה להיות מחויבת במס לאחר ביצוע פעולות בחשבון ומכירת תיק השקעות המקורי בתנאים מסוימים, על כן יש לבצע  את ניהול ההשקעות בתבונה מיסויות על מנת שלא לפגוע בפטור.

-על המחזיק חברה בחול לשקול ביצוע דיבידנד בתקופת הפטור ממס.

-ניתן לקבל לעיתים פטור ממס רטרואקטיבי למי שכבר דווח ושילם מס בישראל בשנים קודמות.
 :כתובתינו
רחוב האחים בזרנו 7
רמת גן
Address:                                 
7th Hahachim Bejerano St., P.O.B 3677, Ramat-Gan
                  
  Israel                                    
:לפרטים חייג
054-4758000                                   
E-Mail :ronen@ronenbarak.com                            Fax: 03-6129130 Tel: 03-6130140